Vilkår

1. GENERELT OM BRUK AV BOKSEN
1.1 Boksen (Homeboxx) som stilles til Kundens disposisjon etter denne Avtalen er Leverandørens eiendom med mindre annet er avtalt.
1.2 Med mindre annet er avtalt, leverer Leverandøren boksen ved Kundens adresse. Kunden sørger for nødvendig strømforsyning.
1.3 Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep på, eller endringer i, boksen. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i boksens konfigurasjon.
1.4 Boksen er kun tillatt brukt ved Kundens adresse.
1.5 Kunden melder flytting til kundeservice@homeboxx.no som vil sørge for at ny adresse registreres hos de transportørene som har tilgangskode til boksen.
1.6 Dersom Kunden oppdager feil eller skader på boksen, skal Leverandøren varsles uten ugrunnet opphold.
1.7 Leverandøren har rett til å reparere, oppgradere eller skifte ut hele eller deler av boksen.

2. TILGANG FOR TRANSPORTØRER AV VARER
2.1 For at Tjenesten skal fungere for både transportører og Kunden, gis Leverandøren tillatelse til å utveksle koder som gir tilgang til boksen til et utvalg seriøse transportører. Aktørene dette gjelder er til enhver tid oppdatert på Leverandørens hjemmeside: https://homeboxx.com/levering/
2.2 Leverandøren kan legge til flere transportører etter hvert som det
utvikles sikre systemer (plattformer) uten å varsle kunden
ytterligere. Kunden har til enhver tid anledning til å gi beskjed om man
ønsker å bli fjernet hos en eller flere av disse aktører.
2.3 Kunden står fritt til å oppgi sin boks-kode til alle typer leverandører, transportører eller privatpersoner som ønsker å levere- eller hente varer eller tjenester.

3 ANSVAR
3.1 Kunden er selv ansvarlig for all bruk av Tjenesten, herunder alle
kjøp og bestillinger fra nettbutikker, transportører og andre leveranser til boksen.
3.2. Kunden er ansvarlig for at boksen kun brukes som leverings-
og hentepunkt for post, pakker og varer. All annen bruk skjer på kundens eget ansvar.
3.3. Kunden er oppmerksom på at boksen låser seg når lokket lukkes igjen, og er klar over sitt ansvar for å sørge for at barn eller dyr ikke havner oppi boksen eller leker med boksen.

4. FORSIKRING
4.1 Homeboxx AS forsikrer varene i boksen for en verdi opp til NOK
5000.- ved tyveri mot at det fremlegges kvittering.
4.2 Det er en forutsetning at boksen har vært låst og at tyveriet er meldt
til Politiet. En kopi av anmeldelsen legges ved kravet.
4.3 Krav om forsikring kan sendes til kundeservice@homeboxx.no

4. BETALING
4.1 Homeboxx Tjenesten faktureres forskuddsvis månedlig.
4.2 Etableringsgebyr faktureres første måned ved påbegynt abonnement.
4.3 Mer om betaling under punkt 10

5. BINDINGSTID
5.1 Abonnementet kan sies opp med 1 måneds varsel.

6. FORUTSETNING FOR TILKNYTNING
6.1 Homeboxx må ha tilgang til 230 V strøm.
6.2 Installasjon av egen stikkontakt for boksen er for Kundens kostnad.
6.3 Kunden bestemmer selv plasseringen av boksen på sin eiendom. Leverandøren har ikke ansvar for skader på hus eller eiendom som skyldes plassering, montering eller bruk av boksen.

7. STENGING OG BRUKERRESTRIKSJONER
7.1 Leverandøren kan for en kortere periode stenge tilgangen til Tjenesten av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner.
Leverandøren gir i slike tilfeller beskjed 3 dager før.
7.2 Leverandøren har rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden ikke har betalt sitt utestående innen én måned etter han har mottatt skriftlig varsel om stenging. Før gjenåpning må alle utestående forpliktelser være betalt.

8. AVBESTILLING, AVBRUDD OG OPPSIGELSE
8.1 Ved oppsigelse av Avtalen plikter Kunden etter nærmere avtale med Leverandøren å returnere boksen i den stand han mottok den. Normal slitasje aksepteres uten at det kommer krav fra Leverandøren.

9. PRIS OG ENDRING AV PRIS
9.1 Kunden skal betale de engangskostnader og månedsbeløp som er angitt ved bestilling.

10. FAKTURERING OG BETALING
10.1 Etableringsavgift faktureres ved påbegynt abonnement. Annen fakturering påbegynnes umiddelbart etter installasjonen og følger Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår.
10.2 Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.
10.3 Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid og senest innen betalingsfristens utløp.
10.4 Hvis faktura ikke er betalt etter 2. gangs purring har Homeboxx rett til å hente boksen tilbake. Direkte kostnader for demontering og innhenting av boksen kan i dette tilfellet faktureres Kunde.

11. MANGLER OG REKLAMASJON
11.1 Kunden må melde feil til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget, ellers taper Kunden sin rett til å påberope seg feilen. Feil meldes til kundeservice@homeboxx.no.

12. FEILRETTING
12.1 Feil som ikke er alvorlige og bare angår én kunde vil som hovedregel bli tatt hånd om innen rimelig tid i arbeidstiden på virkedager. Leverandøren er bare ansvarlig for feil på Utstyret og den del av Tjenesten som er levert av Leverandøren.

13. PRISAVSLAG
13.1 Ved mangler ved Tjenesten kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag for den berørte del av Tjenesten. Dette gjelder ikke dersom mangelen rettes uten opphold.
13.2 Prisavslag gis ikke dersom Kunden har benyttet Utstyret eller Tjenesten i strid med vilkårene i Avtalen.

14. HEVING

14.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part svarer for, kan den annen part heve Avtalen med umiddelbar virkning.
14.2 Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Leverandøren, at Kunden gjør endringer på Utstyret, at kunden flytter boksen fra registrert adresse, at Kunden krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker Tjenesten.

14.3 Dersom Leverandøren hever Avtalen på grunn av Kundens betalingsmislighold, plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Leverandøren. Videre plikter Kunden å betale det tap Leverandøren har blitt påført som følge av misligholdet, herunder utgifter til eventuell henting av Utstyret. Kundens løpende forpliktelse til å betale for Tjenesten gjelder inntil Utstyret er tilbakelevert, med mindre Kunden erklærer Utstyret mistet. Den løpende forpliktelse gjelder da til erstatning for Utstyret er betalt.

15. ERSTATNING

15.1 Leverandøren er ikke erstatningspliktig for Kundens tap dersom det foreligger en hindring utenfor Leverandørens kontroll og som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Leverandørens erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte merutgifter som Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet.
21.2 Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Leverandøren har forårsaket skaden ved grovt uaktsom eller forsettlig opptreden.
21.3 Kundens indirekte tap kan ikke kreves erstattet med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden fra Leverandørens side.
21.4 Kunden er erstatningsansvarlig for det tap Leverandøren blir påført som følge av Kundens mislighold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden skal betale for levering av Tjenesten på skadetidspunktet.
21.5 Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Kunden har forårsaket skaden ved grovt uaktsom eller forsettlig opptreden.

22. KUNDENS TAPSBEGRENSNINGSPLIKT OG MEDVIRKNINGSANSVAR

22.1 Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Leverandørens ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

23. FLYTTING
23.1 Dersom Kunden flytter til ny adresse hvor det er teknisk og økonomisk mulig for Leverandøren å levere Tjenesten, kan Kunden fortsette Avtalen på sin nye adresse. Den løpende forpliktelse til å betale for Tjenesten løper selv om Tjenesten i en fase etter flytting ikke er klar for levering, hvis dette skyldes forhold på Kundens side. Leverandøren kan kreve dekning av ekstrakostnader som er nødvendige for å kunne videreføre Avtalen på ny lokasjon.
23.2 Dersom Kunden vil si opp Avtalen på grunn av flytting, gjelder standard oppsigelsestid på en måned.

24. OVERDRAGELSE
24.1 Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til tredjepart, herunder husstandsmedlem, uten Leverandørens forutgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
24.2 Før enhver overdragelse kan gjennomføres må Kundens økonomiske mellomværende med Leverandøren være gjort opp.
24.3 Ny kunde anses å ha godtatt Avtalens vilkår når Tjenesten er tatt i bruk.
24.4 Leverandøren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. Ved slik overdragelse har Kunden rett på minst én måneds varsel. Dersom Kunden motsetter seg overdragelsen, har Kunden rett til å bringe Avtalen vederlagsfritt til opphør fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Dersom Kunden fortsetter å bruke Tjenesten etter at varslet overdragelse er tredd i kraft, anses Kunden for å ha godtatt overdragelsen.

26. PERSONVERN OG TAUSHETSPLIKT
26.1 Informasjon om hvordan Leverandøren behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, Kundens personvern og innsynsrett, og annen informasjon relatert til personvern, er tilgjengelig i personvernerklæringen som du finner på Leverandørens nettside.

27. KOMMUNIKASJON
27.1 Kunden plikter å gi Leverandøren sin adresse, e-postadresse og mobil-telefonnummer, og aksepterer at Leverandøren benytter disse til å varsle Kunden om forhold som gjelder Tjenesten og/eller Utstyret omfattet av Avtalen. Leverandøren kan velge å varsle Kunden i faktura, SMS, e-post eller annen post.
27.2 Kunden gir Leverandøren tillatelse til å sende et nyhetsbrev på e-post med tilbud fra 3. part leverandører og/eller transportører. Det skal være mulighet til å melde seg av nyhetsbrevet (egen link nederst på nyhetsbrevet) og Kunden skal da slettes fra mailinglisten.

28. TVISTER
28.1 Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler i Moss.

Homeboxx AS, Osloveien 35, 1534 Moss. www.homeboxx.com. org. nr. 818 631 812 MVA

Nysgjerrig på Homeboxx?

Fyll ut skjemaet, og vi ringer og forteller deg mer.